Proposta de la nova xarxa d'autobús de la ciutat d'Alacant

Valencià 9 maig 2021

En les últimes dècades la ciutat d’Alacant ha evolucionat i s’ha expandit de forma considerable i, amb ella, les seues necessitats de mobilitat. Malgrat això, la xarxa d’autobús no s’ha adaptat adequadament a aqueix creixement urbà ni a l’aparició d’un altre mitjà de transport clau en la mobilitat urbana: el TRAM.

A això s’afegeix l’augment de la consciència social davant el canvi climàtic, el qual obliga a buscar un model de transport més sostenible i respectuós amb el medi ambient que l’actual, alhora que accessible, democràtic, atractiu i competitiu.

El Projecte de Línies del Servei de Transport Públic Urbà encarregat per l’Ajuntament d’Alacant només dóna resposta a aquestes necessitats en alguns aspectes i perpetua molts dels problemes actuals. Pretenem oferir una proposta alternativa, més completa i sense incrementar els recursos més del previst.

La proposta es desenvolupa a partir d’una diagnosi de la xarxa actual i de la definició dels objectius i el concepte als quals entenem que ha de donar resposta la nova xarxa. S’hi inclou, així mateix, una descripció detallada de cada línia proposada, així com una perspectiva general del conjunt de la xarxa en relació amb la situació actual.

La proposta realitzada, basant-se en una anàlisi exhaustiva de la xarxa actual, mostra les següents conclusions:

  • És possible millorar i augmentar el servei actual amb un increment mínim dels recursos i sense augmentar la flota, només amb el redisseny de les línies. D’això es dedueix que la xarxa actual desaprofita molts recursos perquè duplica serveis i fa servir moltes vies lentes.
  • S’aconsegueix una xarxa més freqüent, ràpida i competitiva que l’actual. El disseny de les línies més rectes i amb recorreguts més curts i ràpids que els actuals fa possible l'augment de les freqüències amb els mateixos recursos.
  • Es milloren els desplaçaments d'abast de ciutat en crear noves connexions transversals i orbitals que eviten passar o transbordar al centre de la ciutat.
  • S'aconsegueix una xarxa més simple i fàcil d'interpretar per a les persones usuàries, identificant els principals corredors de demanda i servei.
  • El resultat és una xarxa en malla, que teix Alacant i esdevé una alternativa real al transport privat en permetre connexions simples en totes direccions. S'eliminen o minimitzen els solapaments entre línies urbanes i amb les interurbanes i el TRAM per a optimitzar recursos.
  • Amb una aposta real pel transport públic i un augment de recursos encara es podria assolir un millor servei, en convertir les línies interurbanes en serveis exprés per l’interior de la ciutat i assumir el seu servei urbà l’Ajuntament.
  • És necessària la creació d’una Autoritat Metropolitana de Transport per a planificar conjuntament el transport urbà i interurbà, unificar tarifes plenament amb línies interurbanes actualment no integrades en el TAM i optimitzar encara més els recursos.
  • Es crea una xarxa de transport nocturn que assegura un de servei de transport públic les 24 h del dia, cada dia de la setmana i amb una cobertura territorial de tota la ciutat.

📃 Pots consultar la proposta completa en valencià i en castellà.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.