Ens presentem

Valencià 26 març 2019

Som l'Associació Valenciana pel Transport Públic, una organització ciutadana independent i sense ànim de lucre que naix per a afrontar un problema que afecta greument la societat valenciana: l'absència del transport públic que mereix.

En els últims mesos un grup de persones usuàries del transport públic valencià, conscients de la seua realitat, hem decidit unir-nos i treballar en la posada en marxa d’un espai que ens permeta, a nosaltres i a tot qui vullga unir-s'hi, tindre una ferramenta i un altaveu amb els quals poder participar en el debat públic de la mobilitat valenciana i aconseguir així millores que considerem imprescindibles per al transport públic del nostre territori.

Creiem que, en la societat de hui en dia, el moviment de les persones constituïx una necessitat bàsica i que, per raons mediambientals i socials, el transport públic ha de tindre un paper privilegiat i protagonista tant a les grans ciutats com als pobles més xicotets. Volem que siga més eficient, fiable, accessible, ecològic, segur i tecnològic. Ha d’estar a l’altura de les necessitats de la població a què vol servir i cal anar fent-lo progressivament més útil i atractiu per a eliminar problemàtiques i augmentar la satisfacció dels usuaris, de manera que també s'anime cada vegada més persones a desplaçar-s'hi de forma sostenible.

L’àmbit d’actuació de l’Associació comprén tot el territori de la Comunitat Valenciana, encara que amb una visió global. Pensem que el transport públic a la nostra terra té un gran potencial d’ús però actualment té molt marge de millora a causa de la falta d’inversions i les retallades aplicades els darrers anys de la crisi.

Reivindicarem tant la millora del transport urbà (bus, tramvia i metro) com de l'interurbà i del regional (bus, tren de rodalia i tren regional), així com de la bicicleta pública, o el foment de la intermodalitat amb altres mitjans de transport sostenibles, com ara els patinets elèctrics. Tot això, tenint en compte també els drets dels vianants, que fan ús del mitjà de transport més bàsic: els peus.

Quins són els nostres fins?

Els fins que vam definir durant la creació de l’Associació són el nostre ADN. Volem assolir-los de manera responsable, constructiva i respectuosa amb tots els implicats. Tot el que farem s'hi basarà:

 • Fer del transport públic un dret fonamental garantit.
 • La possibilitat de realitzar qualsevol desplaçament amb transport públic sense la necessitat de disposar de vehicle en propietat, de manera que es vertebre el territori.
 • La millora del transport públic en tot l’àmbit d’actuació, incloent-hi:
  • Equitat i senzillesa perquè estiga a l’abast de totes les persones.
  • Eficiència i planificació racional respectuosa amb l’entorn.
  • Integració i intermodalitat entre diferents mitjans de transport.
 • El foment de l’ús de mètodes de transport públic i sostenible en detriment d’aquells que no ho són, per a minimitzar l’impacte mediambiental i urbanístic de la necessitat de transport.
 • La defensa dels interessos generals i de les persones usuàries del transport públic i sostenible.

Què reivindiquem?

Partint de la nostra percepció de la realitat —i d'acord amb els fins— hem definit una sèrie de reivindicacions que considerem bàsiques perquè el transport públic es convertisca en allò que creiem que ha de ser. Ens adrecem als diferents organismes públics amb les competències necessàries per a fer-les realitat.

En destaquem unes quantes:

 • Llei de finançament. El transport públic ha d'estar garantit mitjançant un finançament regulat. Som l'únic país europeu sense una llei estatal de finançament del transport públic, el qual depén actualment del govern de torn.
 • Primer el dia a dia. El transport públic massiu i quotidià ha de ser prioritari respecte del de llarga distància, perquè és el que s’utilitza diàriament per a desplaçar-se al lloc de treball o d’estudi, entre d’altres.
 • Més línies, freqüència i puntualitat. Cal fer arribar el transport on no arriba i augmentar les freqüències on ja ho fa per a cobrir la demanda real i potencial. A més, la fiabilitat i serietat han de ser característiques fonamentals en una societat organitzada.
 • Sistema de pagament únic i integració tarifària. S’ha d’aconseguir una unificació dels suports, dels títols i de les tarifes entre totes les empreses de transport públic per a assolir una intermodalitat i una integració tarifària reals i efectives.
 • Informació oberta i clara. En alguns casos els usuaris ni tan sols poden conéixer els horaris (en temps real o planificats) o la ubicació de les parades. Les dades han de ser obertes, transparents i senzilles d’obtindre.  A més, els organismes corresponents han d'oferir integracions amb els serveis més utilitzats, com ara Google Maps.
 • Marca única. Cal desenvolupar una marca única de cara a l'usuari per a tota la xarxa de transport, independentment que internament continue estant dividida en les diverses empreses que hi puga haver. Això implica una política única de comunicació i d'informació.
 • Accessibilitat. Les instal·lacions han d'oferir les mateixes possibilitats a totes les persones i disposar d'equipament d'accessibilitat per a garantir l'equitat. A més, s'han de dissenyar protocols que eviten perjudicar els usuaris quan l'accessibilitat es veja minvada.

Com ens organitzem?

Qualsevol persona pot participar en l'Associació de la forma que millor considere, sempre que ho faça d'acord amb els Estatuts i el Reglament de Règim Intern, i es pot convertir en soci per una quota simbòlica de 15 € anuals que dona dret a participar en els òrgans de govern i representació i assistir a les assemblees, a banda de donar suport econòmic a les activitats que es porten a terme.

L'òrgan de representació de l’Associació és la Junta Directiva, formada per cinc càrrecs (president, vicepresident, secretari, tresorer i portaveu) elegits per sufragi universal, els quals s’encarreguen de coordinar-la, administrar-la i representar-la.

No obstant això, també existix la figura de les persones simpatitzants, que poden participar en les activitats i col·laborar amb l'Associació sense necessitat d'abonar cap quota. En qualsevol cas, únicament les persones associades poden assistir amb veu i vot a l'Assemblea General i ser membres de la Junta Directiva.
Els fins de l'Associació es desenvolupen mitjançant grups de treball que porten a terme tasques relatives a una àrea geogràfica o temàtica concreta. Alguns d’ells ajuden a la Junta Directiva amb tasques com el desenvolupament web o la creació de textos i vídeos.

Com actuarem?

Farem ús de diferents ferramentes per a aconseguir fer realitat les reivindicacions. Volem proposar solucions concretes, viables i constructives, i reclamar-les adreçant-nos als diferents organismes amb les competències necessàries per a fer-les realitat.

 • Fomentarem la participació de la societat i portarem debats a l'opinió pública.
 • Farem arribar la realitat social i les propostes a les institucions: parlaments (Corts Valencianes, Congrés dels Diputats i Senat), governs (Generalitat i Govern d'Espanya) i ajuntaments.
 • Utilitzarem els mecanismes que ens proporciona l'estat de dret per a fer pressió, com ara concentracions i manifestacions.

Contacta amb nosaltres

Disposem de diferents formes de contacte:

A més, anirem informant de la nostra activitat de forma més extensa a través del nostre blog.

Convidem a tots els interessats a unir-s'hi i participar-hi!

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.