La PTP i l'AVPTP presenten les seues aportacions a l'avantprojecte de Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport públic urbà

Valencià 5 nov. 2020

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i l'Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP) han presentat aportacions conjuntes a l'avantprojecte de Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del transport públic urbà, un projecte de llei d'àmbit estatal de gran transcendència pel transport públic en fase de consulta pública.

Les nostres propostes impulsen la mobilitat sostenible i els transports en comú. La mobilitat ha d'esdevenir un servei d'interés general, universal, modern, garant d'igualtat i de cohesió social i territorial, subjecte a permanent avaluació de mesures, participació pública i transparència. Actualment el finançament del transport públic és desigual, injust i està obsolet. Esta desigualtat es deu al fet que Espanya és l'únic país de la Unió Europea que no compta amb una llei de finançament del transport públic que la regule mitjançant criteris objectius, racionals i equitatius.

Les aportacions que hem realitzat fan referència als següents aspectes:

  • Finançament i fiscalitat. Implantació d'instruments de caràcter plurianual, que atorguen estabilitat al sistema i garantisquen la suficiència de recursos. Creació d'un fons públic de finançament del transport públic i la mobilitat sostenible nodrit amb aportació pressupostària, fiscalitat sobre hidrocarburs (incloent-hi aviació), peatges, vinyetes i multes de trànsit. Distribució d'este fons mitjançant un càlcul objectiu i normativament prefixat, amb un criteri de repartiment principalment poblacional. Els generadors de mobilitat obligada o massiva haurien d'optar entre facilitar l'accés amb mobilitat sostenible o un pagament compensatori destinat al finançament del transport.
  • Planificació. Prioritat pel transport d'ús quotidià: serveis ferroviaris urbans, de rodalia i regionals. Planificació integrada i jerarquitzada entre diferents maneres i operadors. Programes únics d'inversions basats en la determinació dels serveis necessaris i, a partir d'aquests, definint les infraestructures requerides (i no a l'inrevés). Accés amb transport públic a centres de treball i serveis bàsics garantit. Els municipis de més de 5.000 habitants hauran de disposar d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
  • Integració. Que un recorregut equivalga a un únic títol de transport, independentment dels modes de transport utilitzats i dels operadors. Creació de títols que afavorisquen la utilització intensiva del transport públic, tendint a una tarifa plana mitjançant barreres de despesa mensuals. Imatge/marca única i comprensible per àrea funcional o geogràfica, afavorint la percepció de tots els serveis com un de sol. Els operadors hauran de compartir i publicar dades tant d'oferta com de demanda en formats oberts i integrables.
  • Competitivitat. La velocitat comercial i els temps de viatge comparatius són les característiques crítiques del transport públic. Generalització de les mesures que milloren aquests paràmetres: racionalització de les xarxes, coordinació horària, generalització de les plataformes reservades i prioritat semafòrica.
  • Mobilitat activa. Obligatorietat de la construcció de vies segregades per a la mobilitat a peu i amb vehicles no motoritzats com a part de tota nova infraestructura de connexió entre municipis.
  • Transparència i participació pública. Establiment de mecanismes de participació social a través d'associacions de defensa l'interés general i d'usuaris/es, en la presa de decisions de planificació, disseny, construcció i explotació dels sistemes de transport públic.

Per a més informació, podeu consultar:

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.